Soukromí a cookies

Zásady zpracování osobních údajů

Seznámení s informacemi o zpracování osobních údajů

Projekt Help to Hope, zastoupen Martinou Chromou a Blankou Bartoňovou, provozovateli webové aplikace helptohope.cz, dostupné na internetové adrese https://www.helptohope.cz (dále jen „webové stránky“) prohlašuje, že Veškeré zpracovávané osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Bezpečí Vašich osobních údajů je naší prioritou.

Pro účely těchto Zásad zpracování osobních údajů (dále jen „Zásady") mají níže uvedené termíny následující význam:

Osobními údaji jsou jakékoliv znaky, které člověka identifikují a odlišují. Jedná se např. o jméno, příjmení, rodné číslo, datum narození, věk, pohlaví, adresu, telefon, e-mail, osobní stav a občanství.

Zpracováním osobních údajů se rozumí zejména shromažďování, ukládání na nosiče informací, zpřístupňování, úprava nebo pozměňování, vyhledávání, používání, předávání, šíření, zveřejňování, uchovávání, výměna, třídění nebo kombinování, blokování a likvidace.

Správcem se rozumí osoba, která určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů.

Zpracovatelem je osoba, která zpracovává osobní údaje pro správce v souladu s jeho pokyny.

Nařízením se rozumí Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), známé také pod zkratkou GDPR.

1. Správce

Help to Hope je správcem osobních údajů ve vztahu ke všem službám poskytovaným prostřednictvím webových stránek helptohope.cz, s výjimkou služeb uvedených čl. 7. těchto Zásad, ve kterých má Help to Hope postavení zpracovatele. Help to Hope spravuje osobní údaje přímo. Help to Hope nejmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů.

Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů nebo výkonem Vašich práv podle Nařízení se můžete obracet na kontaktní e-mailovou adresu helptohope.info@gmail.com.

2. Zpracovávané osobní údaje

Help to Hope zpracovává osobní údaje, které ji klienti poskytli nebo osobní údaje, které získala o klientech na základě plnění smluvních povinností sjednaných s klienty. Konkrétně Help to Hope zpracovává následující kategorie osobních údajů, případně další kategorie, je-li tak uvedeno v čl. 7 těchto Zásad níže:

  Kategorie osobních údajů - Účel zpracování
 • Jméno, příjmení (příp. rodné příjmení), název, název organizace - plnění závazku zprostředkování, zvýšení bezpečnosti poskytovaných služeb, zasílání obchodních a marketingových sdělení
 • IP adresa - zvýšení bezpečnosti poskytovaných služeb, provádění analýz a měření
 • E-mail - plnění závazku zprostředkování, zvýšení bezpečnosti poskytovaných služeb, zasílání obchodních a marketingových sdělení, účetní a daňové účely
 • Telefon - plnění závazku zprostředkování, zvýšení bezpečnosti poskytovaných služeb
 • Odkazy, další odkazy - zlepšení kvality poskytovaných služeb
 • Oblast činnosti, popis vaší činnosti - zlepšení kvality poskytovaných služeb
 • Popis činnosti - zlepšení kvality poskytovaných služeb
 • Reference - zlepšení kvality poskytovaných služeb
 • Stávající web - zlepšení kvality poskytovaných služeb
 • Preference zkušeností - zlepšení kvality poskytovaných služeb
 • Možná odměna - zlepšení kvality poskytovaných služeb

3. Účely zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje mohou být zpracovávány za následujícími účely:

Plnění závazku zprostředkování, zvýšení bezpečnosti poskytovaných služeb (především zvýšení bezpečnosti uživatelských účtů, ověření identity uživatele a předcházení podvodům), zlepšení kvality poskytovaných služeb (zjištění nepovinných doplňujících informací), provádění analýz a měření (v anonymizované podobě sbíráme statistická data např. o počtu zhlédnutí jednotlivých inzerátů, celkové návštěvnosti stránek, času stráveném na stránkách a zařízeních, prostřednictvím kterých jsou webové stránky prohlíženy), zasílání obchodních a marketingových sdělení (v souladu s platnou legislativou Vám na základě Vašeho souhlasu nebo oprávněného zájmu správce mohou být zasílána obchodní a marketingová sdělení, z jejichž odběru se můžete kdykoliv odhlásit).

4. Doba uchování

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány a uchovávány po dobu poskytování příslušné služby (tj. po dobu plnění smlouvy) a tři roky po jejím skončení, a dále po dobu, po kterou je Help to Hope povinna jakožto správce uchovávat osobní údaje podle obecně závazných právních předpisů nebo na kterou byl ke zpracování udělen souhlas. V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování anebo je dána právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

  Osobní údaje zpracováváme dle účelu jejich zpracování po níže uvedenou dobu:
 • plnění závazku zprostředkování – po dobu plnění smlouvy a po 5 let po jejím splnění,
 • zlepšení kvality poskytovaných služeb - max. 6 měsíců,
 • provádění analýz a měření - max. 6 měsíců,
 • zvýšení bezpečnosti poskytovaných služeb – max. 5 let,
 • zasílání obchodních a marketingových sdělení - max. 1 rok po udělení souhlasu,
 • zveřejnění doplňujících údajů v profilu na základě souhlasu – dokud údaje sami nesmažete,

5. Příjemci osobních údajů

Osobní údaje jsou zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům Help to Hope a v míře nezbytné pro účely zpracování také dalším příjemcům podílejícím se na poskytování služeb. Jedná se o tyto kategorie příjemců:

IT specialisté zajišťující provoz webových stránek helptohope.cz, marketingové analýzy a e-mailing, poskytovatelé platebních služeb, obchodní partneři zajišťující realizaci jednotlivých služeb (např. fotografové, advokáti, osoby zajišťující službu KOMFORT, asistenti prodeje, zpracovatelé energetických štítků apod.), osoby ze skupiny Help to Hope podílející se na poskytování služeb uživatelů, se kterými komunikujete přes zprávy (v rozsahu jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mail, vyplněné Doplňující informace).

6. Práva subjektů údajů

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů ze strany Help to Hope jako správce máte následující práva, která můžete kdykoliv uplatnit:

Právo požadovat přístup ke svým osobním údajům, tedy Vaše právo získat na základě Vaší žádosti informaci (potvrzení), zda jsou či nejsou Vaše osobní údaje zpracovávány. Pokud Vaše osobní údaje zpracovávány jsou, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a zároveň máte právo získat následující informace:

a) účely zpracování;

b) kategorie dotčených osobních údajů;

c) příjemci nebo kategorie příjemců, kterým Vaše osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, zejména příjemci ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích;

d) plánovaná doba, po kterou budou Vaše osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby;

e) existence práva požadovat od Help to Hope opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů nebo omezení jejich zpracování anebo vznést námitku proti tomuto zpracování;

f) veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud je Help to Hope nezískala od Vás;

g) skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4 Nařízení, a přinejmenším v těchto případech smysluplné informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro Vás.

Právo požadovat opravu svých osobních údajů, tedy právo, aby Help to Hope bez zbytečného odkladu opravila nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají; dále máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

Právo požadovat výmaz svých osobních údajů, tedy právo, aby Help to Hope bez zbytečného odkladu vymazala osobní údaje, které se Vás týkají, pokud je dán jeden z těchto důvodů:

a) Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;

b) pokud odvoláte souhlas, na jehož základě byly Vaše osobní údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro jejich zpracování;

c) vznesete námitky proti zpracování Vašich osobních údajů podle čl. 21 odst. 1 Nařízení a nebudou existovat žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování podle čl. 21 odst. 2 Nařízení;

d) Vaše osobní údaje byly zpracovány protiprávně;

e) Vaše osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Evropské unie nebo členského státu, které se na Help to Hope vztahuje;

f) Vaše osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle čl. 8 odst. 1. Nařízení.

Právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů, tedy právo, aby Help to Hope omezila zpracování Vašich osobních údajů, v kterémkoli z těchto případů:

a) pokud popíráte přesnost Vašich osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby Help to Hope mohla přesnost Vašich osobních údajů ověřit;

b) zpracování je protiprávní a Vy odmítnete výmaz Vašich osobních údajů a místo toho budete žádat o omezení použití Vašich osobních údajů;

c) pokud Help to Hope již Vaše osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;

d) pokud vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů podle čl. 21 odst. 1 Nařízení, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody Help to Hope převažují nad Vašimi oprávněnými důvody.

Právo na přenositelnost Vašich osobních údajů, tedy právo, získat osobní údaje, které se Vás týkají, které jste poskytl/a Help to Hope, a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu Help to Hope bránila, a to v případě, že:

a) zpracování je založeno na souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) Nařízení nebo na smlouvě podle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení; a

b) zpracování se provádí automatizovaně.

Při výkonu svého práva na přenositelnost údajů máte právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo Help to Hope správci druhému, je-li to technicky proveditelné.

Právo vznést námitku, tedy právo, z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace, kdykoli vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které jsou zpracovávány na základě právních důvodů:

- zpracování je nezbytné pro plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen, nebo

- zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany.

Vznesete-li námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, Help to Hope nebude Vaše osobní údaje dále zpracovávat, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro jejich zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Námitku lze vznést i proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu nebo profilování. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu, tedy u Úřadu na ochranu osobních údajů, na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, oficiální www: https://www.uoou.cz.

Při realizaci Vašich práv se obracejte na e-mail helptohope.info@gmail.com.

7. Cookies

Poučení o zpracování osobních údajů prostřednictvím cookies

1. Poučení o zpracování osobních údajů prostřednictvím cookies

Projekt Help to Hope, jakožto provozovatel této webové stránky, využívá na těchto webových stránkách soubory cookie za následujícím účelem:

měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkajících se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách; fungování webových stránek; cílení reklamy a marketingu a jejich zobrazování uživatelům, kteří s tím vyjádří souhlas.

Sběr cookies za účelem uvedeným v odst. 1 lze považovat za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu - oprávněného zájmu Správce a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“).

Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu – tento režim je možný buď nastavit v rámci nastavení prohlížeče, nebo je možné vznést proti takovému sběru na základě oprávněného zájmu Společných správců námitku dle čl. 21 Nařízení, zasláním na kontaktní adresuhelptohope.info@gmail.com. Vaše námitka bude poté vyhodnocena bezodkladně, nejpozději do 30 dní od obdržení. Cookies nezbytné pro funkčnost webu budou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro fungování webu.

Vznesete-li námitku proti zpracování technických cookies nezbytných pro fungování webových stránek, nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek.

Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkajících se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu, jsou posuzovány v podobě hromadného celku a pseudonymizované podobě, která umožňuje identifikaci jednotlivce jen při vynaložení značného a odborného úsilí.

Cookies pro cílení reklamy (marketingové cookies) jsou zpracovávány na základě vašeho souhlasu. Souhlas udělujete na dobu, která je uvedena dále u marketingových cookies. Souhlas se sbíráním údajů souborů cookies pro marketingové účely lze vzít kdykoliv zpět, a to pomocí změny nastavení příslušného internetového prohlížeče. Podrobnější informace o této možnosti naleznete na konci tohoto dokumentu.

Cookies jsou ukládány po dobu, která je uvedena dále u jednotlivých typů cookies.

  Vezměte, prosím, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
 • požadovat po Správci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává, případně si vyžádat kopii,
 • vyžádat si u Správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, případně omezit zpracování,
 • požadovat po Správci výmaz těchto osobních údajů – výmaz provedou, pokud výmaz není v rozporu s platnými právními předpisy a oprávněnými zájmy Správce,
 • v případě zpracování osobních údajů na základě souhlasu žádat přenos těchto údajů,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů, případně soud.

Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli: Google Inc., Facebook, Seznam.cz, Adform, Yottlyscript.com, Hotjar, MailChimp, SendGrid a externí dodavatelé IT služeb.

2. Co jsou to soubory cookies

Jedná se o malé textové soubory, které ukládají informace ve vašem prohlížeči a běžně slouží k rozlišování jednotlivých uživatelů. Cookies si lze představit jako paměť webové stránky, která podle nich při další návštěvě uživatele stejného počítače pozná. Osoba uživatele však není na základě těchto informací identifikovatelná.

Cookies nezabírají na disku počítače téměř žádné místo, jejich velikost činí zpravidla několik kilobajtů. Cookies neslouží k získávání jakýchkoli citlivých osobních údajů.

Standardní webové prohlížeče podporují správu cookies. Pro detailnější informace prosím použijte nápovědu Vašeho prohlížeče. Pokud bude mít Váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany našich serverů.

3. Jaké soubory cookie využíváme

Soubory cookie používané na našich stránkách lze z hlediska jejich životnosti rozdělit na dva základní typy. Krátkodobé, tzv. „session cookie“, které jsou pouze dočasné a zůstávají uloženy ve vašem prohlížeči pouze do té doby, než prohlížeč zavřete, a dlouhodobé, tzv. „persistent cookie“, které zůstávají uloženy ve vašem zařízení mnohem déle nebo dokud je ručně neodstraníte (doba ponechání souborů cookie ve vašem zařízení závisí na nastavení samotné cookie a nastavení vašeho prohlížeče).

  Z hlediska funkce, kterou jednotlivé cookie plní, lze cookie rozdělit na:
 • konverzní, které nám umožňují analyzovat výkon různých prodejních kanálů
 • trackingové (sledovací), které v kombinaci s konverzními pomáhají analyzovat výkon různých prodejních kanálů
 • marketingové, které používáme pro personalizaci obsahu reklam a jejich správnému zacílení a remarketing (resp. retargeting)
 • analytické, které nám pomáhají zvýšit uživatelské pohodlí našeho webu tím, že pochopíme, jak jej uživatelé používají
 • nezbytné, které jsou důležité pro základní funkčnost webu

Některé soubory cookie mohou shromažďovat informace, které jsou následně využity třetími stranami a které např. přímo podporují naše reklamní aktivity (tzv. „cookie třetích stran“). Například informace o produktech kupovaných návštěvníky na našich stránkách mohou být zobrazeny reklamní agenturou, abychom mohli lépe uzpůsobit zobrazení internetových reklamních bannerů na Vámi zobrazovaných webových stránkách. Podle těchto údajů Vás však nelze identifikovat.

  Na našich stránkách jsou použity tyto cookies:
 • Důležité cookies – uchovávány pouze po dobu nezbytně nutnou pro fungování webu
 • Umožňují vám pohybovat se na webových stránkách a využívat všechny jejich funkce.
 • Funkční cookies - Zaznamenávají informace o volbách, které jste provedli.
 • Analytické cookies - Pomáhají zlepšit výkon webových stránek.
 • Google Analytics
 • Marketingové cookies - Používají se pro zobrazování relevantních a personalizovaných reklamních nabídek na sociálních sítích.
 • Google Ads
 • Facebook
 • Sklik

4. Jak nastavit správu cookies ve vašem zařízení

Vše je o nastavení vašeho internetového prohlížeče. Většina prohlížečů soubory cookie automaticky přijímá již ve výchozím nastavení. Soubory cookie lze pomocí vašeho webového prohlížeče odmítnout nebo nastavit užívání jen některých souborů cookie.

Informace o prohlížečích a o způsobu nastavení předvoleb pro soubory cookie můžete nalézt na následujících webových stránkách:

Chrome

Mozilla Firefox

Internet Explorer

Android

Safari

8. Sběr provozních a jiných dat

Projekt Help to Hope nad rámec výše popsaných osobních údajů dále shromažďuje a zpracovává rovněž další údaje, na základě kterých není možné uživatele webové stránky a/nebo aplikace (ať už registrované a/nebo neregistrované) jakkoliv identifikovat (dále jen „ostatní data“).

  Tato ostatní data slouží k zasílání notifikací na dané zařízení a usnadňují opravy chyb v kódu aplikace a/nebo webové stránky. Jedná se zejména o:
 • ID zařízení (UDID)
 • FCM token
 • datum a čas prvního přístupu
 • datum a čas posledního přihlášení
 • platforma (Android/iOS)
 • model zařízení
 • verze mobilní aplikace.

Dále sbíráme rovněž analytická data a informace o používání aplikace / webové stránky. Zde se jedná zejména o údaje:

vztahující se k četnosti navštívené určitá sekce, počtu „kliknutí“ na určité tlačítko webové stránky / aplikace.

Tato data jsou od počátku anonymní, slouží čistě k identifikaci potencionálních problémů a chyb v aplikaci (webové stránce) a jejímu zdokonalení pro pohodlnější a plynulejší uživatelské ovládání.

Všechna tato ostatní data uchováváme po dobu neurčitou. Uživatel nemá možnost si tato data prohlédnout, ani nemá možnost tato data smazat. Pokud uživatel aplikaci odinstaluje a opět nainstaluje, jsou vygenerovány nové údaje.